Elliott

Elliott New Member

I'm a 20-year-old male, and I live in Nelson, United Kingdom 159.

I speak English, Spanish, French


  • Membership 9y
  • Something to tell the world!

    hi im elliott